Logga

Alla som är i kontakt med Din Barnmorska Nacka skall bemötas med:

  • respekt, integritet och värdighet
  • god omsorg för ökat välbefinnande
  • omtanke och empati
  • hälsofrämjande insatser
  • hög tillgänglighet

Vården skall utgå från individens hela situation, så att fysiska såväl som psykologiska, sociala och kulturella behov och förväntningar beaktas.

Individens behov av trygghet och värdighet skall prägla all vård. Vidare skall dennes integritet och rätt till självbestämmande alltid respekteras.

Vården skall ges på lika villkor, vilket innebär att en persons behov av vård ska styra oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

 

Bemötandet i vården hos Din Barnmorska Nacka ska utgå från att varje individ är unik med olika behov.